Rapport från Kommunfullmäktige 200915 | Sverigedemokraterna Varberg

Rapport från Kommunfullmäktige 200915


Igår tisdag var det dags för höstens första kommunfullmäktige efter sommaruppehållet. Det blev ett långt möte med många långa diskussioner, som inte var färdiga förrän 23.30.
-Under ledamöternas frågestund Ställde Erik Hellsborn (SD) en fråga till Servicenämndens ordförande, om servering av vildsvinskött i kommunens verksamheter, och fick till svar att så sker idag i en begränsad omfattning.
-Kvällens längsta debatt hölls under punkten om ett nytt Stadsbyggnadsprogram för Varberg. Från SD anser vi att förtätning måste ske försiktigt, med respekt för kulturhistoriskt viktiga byggnader och stadens grönområden. KD hade inkommit med ett alternativt yrkande där detta tydligare beaktades, varför vi stödde det. I slutändan antogs dock kommunstyrelsens förslag efter att det fått stöd av M, S och C.
-En motion från S gällande ökat bemanning inom äldreomsorgen behandlades. Från SD:s sida klargjorde vi att det inte på något vis var en dålig motion, och att stressig arbetsmiljö inom äldreomsorgen behöver tas på allvar. Förslaget beräknades dock kosta uppemot 30 miljoner kr per år, pengar det inte finns utrymme för att spendera. Vi valde därför motvilligt att säga nej till motionen, vilken också avslogs.
-Olle Hällnäs(SD) motion om ny kostpolicy för skolorna var äntligen färdigbehandlad, och skulle upp för beslut. SD anser att fokus snarare bör ligga på att maten produceras i enlighet med svenska miljö- och djurrättsregler snarare än att den är ekologisk. Samt att de obligatoriskt helvegetariska dagarna ska tas bort. Tyvärr röstades motioner ner av alla övriga partier.
-En motion från S vile bevara gamla B-hallen i kvarteret Renen. Majoriteten föreslog att motionen skulle avslås, men hade samtidigt tilläggsyrkanden om att hallen för tillfället skulle bevaras. SD var ensamma om att stå fast vid att hallen bör rivas. Nyttan är helt enkelt för liten i förhållande till kostnaderna. Majoritetens förslag vann.
-Slutligen behandlades en S motion om att motverka digitalt utanförskap. SD stödde motionen. Det ligger i kommunens intresse att så många invånare som möjligt kan tillgodogöra sig våra digitala tjänster. Majoriteten röstade dock ner förslaget med hänvisning att detta inte var kommunens ansvar.